Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia
Weteran ma prawo do:

 1. Uzyskania  legitymacji weterana,

 2. Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW,

 3. Korzystania z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej - to uprawnienie dotyczy również  rodziny weterana,

 4. Ubiegania się o zapomogę  po ukończeniu 65 roku życia,

 5. Ubiegania się o umieszczenie w Domu Weterana,

 6. Asysty honorowej podczas pogrzebu,

 7. Otrzymania:

 • Wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje” (nadaje żołnierzom - Minister Obrony Narodowej),

 • Odznaki honorowej „"Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (nadaje funkcjonariuszom ABW/AW -  Prezes Rady Ministrów)

 • „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (nadaje funkcjonariuszom – Minister Spraw Wewnętrznych ).Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:


 1. Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),

 2. Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz  leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),

 3. Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie: (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),

 4. Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%)

 5. Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),

 6. Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),

 7. Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę lub rentę),

 8. Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,

 9. Zwolnienia przyznanych mu wyżej  wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl