Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIUM OFICERSKIE

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie z tytułem magistra lub równorzędnym:

  • mająca co najmniej 18 lat;
  • niekarana sądownie;
  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne);

Osoba spełniająca powyższe kryteria, może rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, po odbyciu 12; 6 albo 3 miesięcznego przeszkolenia wojskowego w studium oficerskim (6 miesięcy tylko dla podoficerów zawodowych).
Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym. Kandydat ubiegający się o kształcenie w ramach studium oficerskiego składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1.   dyplom ukończenia studiów wyższych,
2.   życiorys,
3.   skrócony odpis aktu urodzenia,
4.   informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
5.   potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
6.   1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
7.  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1.    sprawdzian sprawności fizycznej;
2.    test znajomości języka angielskiego;
3.    rozmowę kwalifikacyjną.

Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU w Głogowie z kształceniem w WAT w Warszawie, AMW w Gdyni, AWL we Wrocławiu, LAW w Dęblinie:
1.  do dnia 28 września 2018 r. na 6-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej – podoficerowie zawodowi
2.  do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym medycznym,
3.  do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne

Decyzja nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z 9 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

oraz znajdują się na stronach internetowych szkół:

WOJSKOWA AKAKDEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE www.wat.edu.pl
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU www.awl.edu.pl
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE www.wsosp.pl
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI www.amw.gdynia.pl

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl