Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA

Rekonwersja kadr jest to zespół (system) prawnie unormowanych przedsięwzięć pomocowych podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych, ułatwiający im adaptację społeczno - zawodową po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

Pomoc rekonwersyjną realizują zgodnie z paragrafem 3 Rozporządzenia Ministra ON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622).:

 1. dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
 2. dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej „COAZ”;
 3. kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej „OAZ”;
 4. szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, zwanych dalej „WSzW”, właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania;
 5. dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
 6. wojskowi komendanci uzupełnień.

Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej wynikają z artykułu 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173).

Pomoc rekonwersyjna udzielana jest na wniosek zainteresowanego.

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 173).

 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1430).

 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm).

 4. Rozporządzenie Ministra ON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622).

 

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach

udziela osoba odpowiedzialna za realizację

podstawowych przedsięwzięć rekonwersyjnych

WKU Głogów tel. 261-678-166
( Zadzwoń i umów się na spotkanie)

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl