Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Książeczka Wojskowa - duplikat.

W celu otrzymania duplikatu książeczki wojskowej należy:

1. Niezwłocznie zawiadomić osobiście lub telefonicznie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące celem sprawdzenia ewidencji wojskowej.

2. Dokonać wpłaty w wysokości 28 zł. w urzędzie pocztowym lub przelewem na konto: 

Nr 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810
odbiorca: Gmina Miejska Głogów tytułem: opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej

3. Dostarczyć komplet dokumentów:
- dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty lub prawo jazdy albo paszport, w przypadku braku w.w. dokumentów, należy dołączyć stosowne zaświadczenie o zgłoszeniu utraty na policji),
- wypełnione zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej, które można pobrać ze strony internetowej WKU lub wypełnić osobiście na miejscu w WKU),
- jedną aktualną fotografię (3 cm x 4 cm),
- potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej (28 zł)

Osoba składająca zawiadomienie o utracie książeczki, odbiera jej duplikat osobiście we właściwej WKU w dniu dostarczenia w.w. dokumentów. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

Wzór zawiadomienia o utracie książeczki wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl