Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jak uzyskać Status Weterana
PRZYZNANIE STATUSU WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.


Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

 
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00 - 909 Warszawa

 
We wniosku należy podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego.

Wykaz dokumentów, które należy złożyc w przypadku ubiegania się o status weterana

 1. wniosek o  przyznanie statusu weterana;

 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,

 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Szefa Agencji Wywiadu,

 • Komendanta Głównego Policji,

 • Komendanta Głównego Straży Granicznej,

 • Szefa Biura Ochrony Rządu,

 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.Wykaz
dokumentów, które należy złożyc w przypadku ubiegania się o status weterana poszkodowanego

 1. wniosek o  przyznanie statusu weterana;

 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,

 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Szefa Agencji Wywiadu,

 • Komendanta Głównego Policji,

 • Komendanta Głównego Straży Granicznej,

 • Szefa Biura Ochrony Rządu,

 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

 2. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;

 3. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

 4. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.


 Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:

 • procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;

 • wysokości dodatku weterana poszkodowanego (Uwaga: dodatek weterana poszkodowanego przysługuje tylko osobie, która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego).

 

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez:

 • Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy,

 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy,

 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW

przesłana zainteresowanemu listem poleconym.


Legitymacje wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

Od wyżej wymienionych decyzji stronie służy prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl