Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:              

 • obywatele polscy - począwszy od dnia 1 stycznia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat, a posiadający stopień wojskowy podoficerski lub oficerski  - 63 lat,

Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:

 • zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące i powrotu z tego wyjazdu,
 • wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska,
 • zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia,
 • zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem.

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także osoby, którym wydano karty powołania, powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień o danych wskazanych:

 • osobiście,
 • osobiście lub przesyłką poleconą.

Powiadomienia, dokonuje się odpowiednio nie później niż:

 • w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące,
 • w dniu wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • w dniu wyjazdu za granicę,
 • w ciągu 4 dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.

Osoby, o których mowa w ust. 1, dokonując powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień, obowiązane są przedstawić:

 • żołnierze rezerwy - książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną,
 • osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny - dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.

Osoba, która otrzymała kartę powołania, która chce opuścić granice kraju:

 • składa wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jej pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • we wniosku podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, numer ewidencyjny PESEL, planowany termin wyjazdu za granicę, kraj wyjazdu, przewidywany termin powrotu oraz przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu.

Od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, wydanej przez wojskowego komendanta uzupełnień, przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. W sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się przepisy o postępowaniu administracyjnym.

 

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

 

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu w szkole) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

 

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Siedziby i zasięg działania Powiatowych Komisji Lekarskichna terenie administrowanym przez WKU w Głogowie

1. Powiatowa Komisja Lekarska w Głogowie obejmuje działaniem:
1) miasto: Głogów
2) gminy: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice

Siedziba PKLek. – Budynek Przychodni Specjalistycznej ZOZ, Głogów
ul. Kościuszki 15 tel. (076)  837–31–307 w 456

2. Powiatowa Komisja Lekarska w Górze obejmuje działaniem:
1) miasta i gminy: Góra, Wąsosz
2) gminy: Jemielno, Niechlów

Siedziba PKLek. ul. Szkolna 2, Hala Sportowo-Widowiskowa „ARKADIA”
tel. (65) 544-18-92, tel.kom. 785-858-832; 694-436-977

3. Powiatowa Komisja Lekarska w Legnicy obejmuje działaniem:
1) miasto: Chojnów
2) miasto i gmina: Prochowice
3) gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja

Siedziba PKLek. – Spółdzielczy Dom Kultury „ATRIUM” w Legnicy, ul. Pomorska 19,

4. Powiatowa Komisja Lekarska Legnica–Miasto obejmuje działaniem:
1) miasto: Legnica

Siedziba PKLek. – Dom Kultury „ATRIUM” w Legnicy, ul. Pomorska 19,
tel. (76) 72–180–89

5. Powiatowa Komisja Lekarska w Lubinie obejmuje działaniem:

1) miasto: Lubin
2) miasta i gminy: Ścinawa
3) gminy: Lubin, Rudna,

Siedziba PKLek. – Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 (Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących)

6. Powiatowa Komisja Lekarska w Polkowicach obejmuje działaniem:

1) miasta i gminy: Przemków, Chocianów, Polkowice
2) gminy: Gaworzyce, Grębocice, Radwanice

Siedziba PKLek. – Zespół Szkół w Polkowicach ul. Skalników 6

7. Powiatowa Komisja Lekarska w Wołowie obejmuje działaniem:
1) miasta i gminy: Brzeg Dolny, Wołów
2) gminę: Wińsko

Siedziba PKLek. – Wołów, Pl. Piastowski 2
tel. (71) 380–59–00, (71) 380–59–19

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl