Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy oraz pozostali żołnierze rezerwy, którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby. Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, mogą ochotniczo zgłaszać się do pełnienia okresowej służby wojskowej na stanowiskach nie związanych z nadanym przydziałem kryzysowym. W takim przypadku wniosek o powołanie do służby okresowej składają do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Dowódcy jednostek wojskowych realizujący proces przyjęcia żołnierzy rezerwy do służby okresowej wskazują stanowiska służbowe przeznaczone do uzupełnienia żołnierzami rezerwy w ramach służby okresowej, określają wymogi i kryteria powołania dla poszczególnych stanowisk służbowych oraz przeprowadzają sprawdzenie przydatności kandydata pod kątem możliwości powołania do okresowej służby wojskowej w ramach określonych procedur kwalifikacyjnych.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wykazu kandydatów zaakceptowanych do procesu kwalifikacyjnego kieruje w określonych terminach, wytypowanych żołnierzy rezerwy do jednostek wojskowych w celu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po otrzymaniu wykazu zadań uzupełnieniowych wojskowy komendant uzupełnień wydaje karty powołania żołnierzom rezerwy na wytypowane stanowiska służbowe w ramach służby okresowej.


  PEŁNIENIE OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Żołnierz rezerwy wniosek o powołanie do okresowej służby wojskowej składa do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.  Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych, a w przypadku wyznaczenia lub skierowania do służby, poza granicami państwa, również na stanowiskach lub funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub związkami.


 PRZENOSZENIE ŻOŁNIERZA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ DO INNEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 Żołnierza okresowej służby wojskowej można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym. W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.CZAS  TRWANIA  OKRESOWEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy.  Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy. Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania przyczyny powołania go do tej służby.


 UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY PEŁNIĄCYCH OKRESOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ

 Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


 WYKAZ TELEFONÓW DO OSÓB FUNKCYJNYCH W WKU W GŁOGOWIE

 TEL:261-678-178

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl