Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Osoba zainteresowana pełnieniem służby kandydackiej powinna zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w miejscu stałego lub czasowego (trwającego dłużej niż 3 miesiące) zamieszkania.
W WKU otrzyma potrzebne informacje o warunkach powołania do służby kandydackiej, zasadach jej pełnienia, potrzebnych dokumentach oraz właściwym organie, do którego powinna złożyć wniosek.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

W przypadku kandydatów do szkół wojskowych obowiązują określone terminy składania wniosków
• do dnia 31 marca kandydaci:
- na 5 letnie studia do wyższych szkół oficerskich i akademii wojskowych,
• nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia -  kandydaci:
- o studium oficerskiego,
- do szkół podoficerskich,
- a ponadto osoba będąca:
- cywilnym studentem uczelni wojskowej,
- studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa,
• do 30 września kandydaci będący:
- cywilnymi studentami uczelni wojskowej,
- studentami innej uczelni niż uczelnia wojskowa    
 
Minister Obrony Narodowej w drodze decyzji może określać również inne terminy składania wniosków.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
WNIOSKI
• do szkół oficerskich składa się bezpośrednio do komendanta szkoły,
• do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień
- do studium oficerskiego i szkół podoficerskich
- na I rok studiów do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Uniwersytetu Medycznego - na wydział medyczny.

Studenci uczelni medycznych, zainteresowani służbą kandydacką mogą składać wniosek do Departamentu Kadr MON w dowolnym terminie.
DOKUMENTY
Do wniosku należy dołączyć:
• kwestionariusz osobowy,
• świadectwo ukończenia szkoły średniej - kandydat do szkoły podoficerskiej,
• świadectwo maturalne - kandydat do szkoły oficerskiej lub akademii wojskowej - 5 letnie studia,
• dyplom ukończenia szkoły wyższej - kandydat do studium oficerskiego,
Dokumenty te można dostarczyć najpóźniej w dniu stawienia się do kwalifikacji.
• życiorys (CV),
• skrócony odpis aktu urodzenia,
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - aktualne w dniu stawienia się do kwalifikacji,
•inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyjęcie do szkoły wojskowej (np. opłata za egzamin, certyfikaty językowe, dyplomy, itp.).
 
BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE
Po złożeniu wniosku o powołanie do służby kandydackiej kandydat kierowany jest przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do:
• Wojskowej Komisji Lekarskiej – w celu ustalenia jej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
• Wojskowej Pracowni Psychologicznej – w celu wydania orzeczenie psychologicznego.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Osoby zainteresowane służbą kandydacką powinny otrzymać informacje o postępowaniu rekrutacyjnym na 14 dni przed jej rozpoczęciem.
Kandydaci posiadający wyższe wykształcenie i ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego przy wyższej szkole oficerskiej, zdają egzamin ze sprawności fizycznej oraz test znajomości języka angielskiego, odbywają rozmowę kwalifikacyjną.
 
Kandydaci posiadający średnie wykształcenie i ubiegający się o przyjęcie na 5 letnie studia do szkół oficerskich lub akademii wojskowych zdają egzamin ze sprawności fizycznej oraz test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego oraz w trakcie postępowania kwalifikacyjnego analizowane będą wyniki na świadectwie dojrzałości, przechodzą rozmowę kwalifikacyjną.
 
Kandydaci do szkoły podoficerskiej zdają sprawdzian sprawności fizycznej, test znajomości języka angielskiego, sprawdzian wiedzy ogólnej oraz w trakcie postępowania kwalifikacyjnego analizowane będą wyniki na świadectwie ukończenia szkoły średniej, odbywają rozmowę kwalifikacyjną.
 
W trakcie sprawdzianu sprawności fizycznej oceniana jest siła, szybkość i wytrzymałość kandydata. Natomiast rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje oraz motywacje do kształcenia w szkole wojskowej i do pełnienia dalszej służby zawodowej. Komisja rekrutacyjna powinna w terminie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego powiadomić kandydata o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, a także przesłać kopię decyzji do WKU lub do Departamentu Kadr MON.
 
UPRAWNIENIA KANDYDATA NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO
Kandydatowi na żołnierza przysługuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. W przypadku, gdy kandydat nie korzystają z zakwaterowania i wyżywienia organizowanego przez komendanta uczelni wojskowej, otrzymuje on równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w wysokości 100 proc. diety oraz równoważnik w zamian za zakwaterowanie w wysokości 150 proc. diety. Ponadto otrzymuje on zwrot kosztów dojazdu w wysokości 20 proc. diety za każdy dzień zajęć szkoleniowych oraz jeden raz w miesiącu zwrot kosztów przejazdu do z miejsca stałego zamieszkania na terenie kraju.
UPOSAŻENIE
Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności pieniężne. Kandydaci otrzymują uposażenia, których wysokość zależy procentowo od wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (2500 zł).
 
Podchorąży otrzymuje miesięczne uposażenie zasadnicze w wysokości:
• w pierwszym roku nauki–40 % uposażenia (1160 zł),
• w drugim roku nauki–50% uposażenia (1450 zł),
• w trzecim roku nauki–60 % uposażenia (1740 zł),
• w czwartym roku nauki–70 % uposażenia (2030 zł),
• w piątym roku nauki–80 % uposażenia (2320 zł).
 
Podchorążemu w studium oficerskim (po studiach wyższych) przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 2320 zł miesięcznie, zaś żołd kadeta w szkole podoficerskiej wynosi obecnie 35 proc. uposażenia szeregowego zawodowego (1015zł). W latach 2009 - 2015 r. nie prowadzono naboru kandydatów ze szkół średnich. Szkoleni będą jedynie skierowani z jednostek wojskowych szeregowi zawodowi, ze świadectwem ukończenia szkoły średniej i bardzo dobrą oceną z opiniowania okresowego.
 
Kandydatowi na żołnierza zawodowego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:
• trzydziestu dni kalendarzowych – po zakończeniu każdego roku studiów lub nauki,
• dziesięciu dni kalendarzowych – w okresie zimowym,
• pięciu dni kalendarzowych – w okresie wiosennym.
W przypadku służby kandydackiej trwającej krócej niż jeden rok kandydatowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni kalendarzowych za każdy pełny miesiąc nauki – po ukończeniu szkoły wojskowej. Terminy powyższych urlopów ustala komendant szkoły.
 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl