Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

SZEREGOWY ZAWODOWY

Korpus szeregowych zawodowych to nowy korpus osobowy w polskiej armii. Został utworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POWOŁANIE

Do korpusu szeregowych zawodowych powołuje się:
• żołnierz służby kandydackiej, posiadający ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:
• żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową. 

WNIOSEK

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje w wyniku inicjatywy żołnierza poprzez złożenie przez niego stosownego wniosku. Wzór wniosku można pobrać z tej strony lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień gdzie uzyskać można informacje o zasadach i przebiegu służby w korpusie szeregowych zawodowych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

• życiorys,
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie (minimum ukończone gimnazjum),
• poświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,
• kopię dowodu osobistego,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza stanowisku służbowym.
 
Szeregowy zawodowy pełni służbę wojskową w stopniu szeregowego lub starszego szeregowego. Jeżeli osoba ubiegająca się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych ma stopień niższy niż stopień etatowy (starszy szeregowy) mianuje się ją na stopień starszego szeregowego przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Zasady określające powołanie i przebieg służby szeregowych zawodowych zawarte są w Ustawie z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 poz.1726), z późniejszymi zmianami.

KANDYDATOM OFERUJEMY

• uposażenie zasadnicze
o 3200 zł brutto – szeregowy
o 3270 zł brutto – starszy szeregowy
• bezpłatne zakwaterowanie,
• bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania,
• urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej,
• gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny,
• dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej,
• nagrody uznaniowe,
• odprawę pieniężną po zakończeniu służby. 


DALSZA KARIERA

Dla wielu kandydatów ważnym aspektem w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do służby w charakterze szeregowego zawodowego jest możliwość dalszego rozwoju zawodowego - awansu. Siły zbrojne dają niepowtarzalną możliwość rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji, poszukiwanych również na cywilnym rynku pracy. Żołnierz posiadający średnie wykształcenie w trakcie służby może ubiegać się o skierowanie do szkoły podoficerskiej.
Decyzja o podjęciu służby w korpusie szeregowych zawodowych to sposób na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwość zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość służenia swojemu krajowi.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.1726)
  2. Rozporządzenie MON z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. 2015 poz. 1299)
  3. Rozporządzenie MON z dnia 26 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 poz. 2278)
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie
Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel. 261678155
fax. 261678167
wkuglogow@ron.mil.pl